Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Krajowej Konwencji SLD

 

Uchwała Krajowej Konwencji SLD                                                                                                              w sprawie sytuacji społeczno-politycznej po wyborach

Krajowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyraża głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji społecznej i politycznej w Polsce po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku.

W Polsce postępuje proces podważania, praworządności, konstytucyjnego podziału władz, ich niezawisłości i prerogatyw. Rządzący kwestionują i łamią europejskie wartości, szkodzą wizerunkowi naszego państwa w Unii Europejskiej i świecie. Zasady państwa prawa oraz konstytucyjnego podziału władz są kwestionowane, zagrożone są prawa i wolności obywatelskie. Działania władzy uderzają w prestiż, dorobek oraz wizerunek naszego państwa na świecie. Polska zaczyna się jawić jako państwo skłócone wewnętrznie i osamotnione na arenie międzynarodowej.

W kraju pogłębia się kryzys konstytucyjny wywołany przez PO-PSL i wzmocniony przez obecny obóz rządzący. Konserwatywno-narodowa prawica dąży do podporządkowania sobie wszystkich instytucji, dąży do wszechwładzy. Narasta atmosfera nietolerancji, konfliktów i agresji. Ludzie to czują.

Opozycja parlamentarna nie jest w stanie sformułować alternatywy programowej wobec rządów PiS. Jej celem jest obrona własnych błędów, a nie reprezentowanie interesów ludzi.

Brak reprezentacji lewicy w Sejmie skutkuje brakiem w debacie parlamentarnej wartości socjaldemokratycznych:  wolności, równości, tolerancji, otwartości, postępu i szacunku dla odmiennych stanowisk i poglądów.

 

Protestujemy przeciwko postępującej degradacji powagi państwa i jego instytucji. Szacunek i powaga państwa i instytucji oraz bezpieczne sojusze są podstawą naszej suwerenności. Razem ze wszystkimi siłami demokratycznymi, postępowymi i proeuropejskimi, opowiadamy się za:

- przestrzeganiem Konstytucji RP i zasad demokratycznego państwa prawnego;

- silną pozycji Polski w Unii Europejskiej;

- opowiadamy się za świeckim charakterem państwa;

- tolerancją dla różnorodności politycznej, obywatelskiej i kulturowej;

- opowiadamy się za równymi szansami w dostępie do edukacji, służby zdrowia, pracy.

- nadrzędnością interesu państwowego nad partyjniactwem;

- dobrą współpracą ze wszystkim państwami i narodami

opartą na partnerstwie, wzajemnym szacunku i wspólnych korzyściach.

Chcemy zmiany, naprawdę dobrej;

- poszanowania godności każdego człowieka;

- wiary w sukces i dobre życie we własnym państwie;

- wyrównywania szans;

- chcemy udziału w tworzeniu silnej Unii Europejskiej, mądrego korzystania z członkostwa w niej;

- chcemy przyjaznych stosunków z bliższymi i dalszymi sąsiadami.

Z naszym programem wychodzimy do społeczeństwa. Współdziałamy ze wszystkimi, którzy bronią ładu konstytucyjnego i praw podstawowych obywatela.

SLD wspólnie z innymi ugrupowaniami lewicy oraz związkami zawodowymi będzie przeciwdziałał rosnącemu wykluczeniu społecznemu i narastającym nierównościom społecznym oraz rosnącym na tym tle tendencją autorytarnym.

 

Warszawa, 21 maja 2016 roku

 

Uchwała Krajowej Konwencji SLD

Uchwała Krajowej Konwencji SLD                                                                                                                            w sprawie priorytetów programowych SLD DOM – PRACA – GODNOŚĆ

Krajowa Konwencja SLD akceptuje przyjęty do dyskusji przez VI Kongres SLD w dniu 23 stycznia 2016 r. program: GODNE ŻYCIE, SPRAWIEDLIWA I NOWOCZESNA POLSKA. Zawarte  w nim propozycje programowe stanowią dobrą ofertę dla wyborców. Jednocześnie Krajowa Konwencja SLD za najważniejsze priorytety i propozycje programowe partii do wyborów samorządowych uznaje:

I. Program „Tanie Mieszkanie – Mieszkanie za 500” - skierowany głównie do młodych osób, które pragną mieć swoje mieszkanie.

II. Projekt „GODNA I AKTYWNA JESIEŃ  ŻYCIA - Karta Seniora - skierowany do osób starszych (emerytów i rencistów). Podejmowany obecnie przez SLD w samorządach.

III. Projekt finansowania programu in vitro ze środków publicznych – skierowany do osób dotkniętych niepłodnością. Zapoczątkowany i z powodzeniem realizowany od lat w Częstochowie, podejmowany również przez wiele samorządów, w których rządzi lub współrządzi SLD.

Za najważniejsze inicjatywy podejmowane w najbliższym czasie przez SLD uznajemy:

1. II Kongres Polskiej Lewicy, jako spotkanie wszystkich ugrupowań, związków zawodowych, środowisk oraz autorytetów postępowych i lewicowych.

2. Organizacje pracy zespołów programowych SLD w następujących obszarach:

- praca i gospodarka, finanse, budownictwo mieszkaniowe i  infrastruktura,

- sprawy zagraniczne i Unia Europejska,

- nauka, edukacja, kultura i media, innowacyjność i szkolnictwo wyższe, sprawy młodego pokolenia i sportu,

- zdrowie i polityka społeczna, polityka senioralna,

- rolnictwo, rozwój wsi i ochrona środowiska,

- bezpieczny obywatel - sprawne państwo, administracja i wymiar sprawiedliwości.

3. Kongres Rolników Polskich.

4. Referendum aborcyjne.

5. Walka z wszelkim wykluczeniem społecznym.

Niezmiennie domagamy się:

- uwzględnienia kryterium stażu pracy przy ustalaniu wieku emerytalnego;

- stopniowego podwyższenia płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej;

- obniżenia podatków dla osób ubogich i podwyższenia dla najbogatszych;

- likwidacji umów śmieciowych.

- podwyższenie najniższych rent i emerytur oraz podwyższenie płac w sferze budżetowej.

 

Za najważniejszy cel Sojusz Lewicy Demokratycznej uznaje wzmocnienie swojej reprezentacji samorządowej i europejskiej po najbliższych wyborach oraz powrót lewicy do Sejmu. W tym celu będziemy współpracować z tymi, którym bliska jest idea Polski otwartej, nowoczesnej i europejskiej. Z tych powodów również podejmujemy inicjatywę Kongresu Lewicy. Potrzebna jest lewicowa alternatywa wobec prawicowej dominacji w Polsce.

Warszawa, 21 maja 2016 roku

 

Stanowisko SLD w sprawie obrotu ziemią rolną

Stanowisko SLD w sprawie obrotu ziemią rolną
W ocenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw uderza w podstawowe swobody obywatelskie, a także ogranicza konstytucyjnie gwarantowane prawo własności.
Za niedopuszczalne uznajemy przyznanie Kościołowi przywilejów majątkowych dotyczących obrotu ziemią. Jest to złamanie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.
Z powyższych powodów ustawa powinna zostać zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.
Dostrzegamy konieczność ochrony polskich rolników przed praktyką kupowania ziemi rolnej metodą „na słupa”. Uważamy jednak, że uchwalona przez Sejm poprzedniej kadencji i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w dostateczny sposób reguluje zasady obrotu ziemią rolną.
Opowiadamy się za dalszą rozbudową systemu dzierżaw ziemi rolnej, który umożliwia rolnikom rozwój produkcji, a państwu zapewnia stałe wpływy do budżetu państwa

 

Stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie tzw. ustawy antyterrorystycznej

Stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie tzw. ustawy antyterrorystycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraża najwyższe zaniepokojenie projektem tzw. ustawy antyterrorystycznej. Rozumiemy potrzebę ochrony bezpieczeństwa obywateli, jednak proponowane rozwiązania doprowadzą do radykalnego ograniczenia praw człowieka.

Po pierwsze, protestujemy przeciwko możliwości pełnej inwigilacji osób mieszkających na stałe w Polsce, ale nieposiadających polskiego obywatelstwa. To grupa kilkuset tysięcy osób, studentów, czy też pracowników, których proponowane prawo pozbawia prawa do prywatności. Obcokrajowcy przebywający na terenie Polski będą mogli być podsłuchiwani bez zgody sądu, a policja będzie mogła w każdej chwili żądać od nich odcisków palców. Stwarza to wielkie możliwości do dyskryminacji osób nieposiadających polskiego obywatelstwa przeciwko czemu protestujemy.

Po drugie, sprzeciwiamy się nadaniu służbom tak kolosalnych uprawnień operacyjnych. ABW będzie miała możliwość zdalnego dostępu do publicznych baz danych, bez jakiejkolwiek kontroli. Polskie służby i wymiar sprawiedliwości są kontrolowane przez osoby wobec, których nie mamy zaufania. Zbigniew Ziobro, Bogdan Święczkowski, Mariusz Kamiński i ich współpracownicy odpowiadają za wykorzystywanie aparatu państwa do celów politycznych. Wielokrotnie krytykowaliśmy te praktyki i domagaliśmy się postawienia osób za nie odpowiedzialnych przed Trybunałem Stanu.

Po trzecie, protestujemy przeciwko ograniczeniu wolności zgromadzeń. Obawiamy się, że przepis umożliwiający wprowadzanie zakazu organizacji zgromadzeń w sytuacji „zagrożenia terrorystycznego” może być nadużywany do celów politycznych. Formą takiego zagrożenia jest chociażby atak hakerski na stronę internetową administracji rządowej, co niesie za sobą wysokie zagrożenie prowokacją, której celem byłoby ograniczenie wolności zgromadzeń.

Po czwarte, protestujemy przeciwko permanentnemu obowiązywaniu nowych regulacji. Jesteśmy w stanie zaakceptować przyznanie służbom dodatkowych uprawnień w sytuacji nadzwyczajnej. Taką są Światowe Dni Młodzieży, czy też szczyt NATO w Warszawie. Jednocześnie nie widzimy powodu, aby uprawnienia te obowiązywały po zakończeniu tych imprez. Jako kompromis proponujemy rozwiązanie, w myśl którego służby uzyskałyby nowe uprawnienia do 31 sierpnia 2016 roku.

Przypominamy, że w Polsce nie mieliśmy dotychczas do czynienia z atakami terrorystycznymi, uprawnienia służb specjalnych można więc uznać za wystarczające dla zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa. Kraje Europy zachodniej mierzą się z terroryzmem od dziesięcioleci, źródłem tych napięć zawsze było międzynarodowe zaangażowanie tych państw - militarne i polityczne, a także spuścizna po kolonializmie.

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest zdecydowanie przeciwny ograniczeniu praw człowieka Polek i Polaków oraz osób goszczących w naszym kraju.

 

Rada Powiatowa SLD w Kędzierzynie Koźlu

W dniu 28 kwietnia br. odbyło się rozszerzone posiedzenie Rady Powiatowej SLD w Kędzierzynie Koźlu. Omówiono odbyty zjazd wojewódzki SLD w Namysłowie. Przyjęto plan pracy nowej kadencji na najbliższy okres.

 

Poprawiony (czwartek, 28 kwietnia 2016 18:38)

 
FMS Kędzierzyn-Koźle
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Kontakt

Rada Powiatowa SLD

ul.Grunwaldzka 29

47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel\ fax +48 519 662 561

Młodzi w SLD
Forum kobiet
Gazeta Socjaldemokraci